(web oficial - official website)

Centre de Psicologia, Educació y Rehabilitació Canina

Centro de Psicología, Educación y Rehabilitación Canina


Properament: El llibre!!

Próximanente: El libro!!


PER UN GOS EQUILIBRAT

POR UN PERRO EQUILIBRADO


Ell és el teu amic, el teu company, tu ets la seva vida, el seu amor, el seu líder, ell serà teu sempre, fidel i sincer, fins l'últim batec del seu cor.

(Anònim)

Él es tu amigo, tu compañero, tú eres su vida, su amor, su lider, él será tuyo siempre, fiel y sincero, hasta el último latido de su corazón.

(Anónimo)


L'importància de tenir un gos equilibrat

 

Abans que comencin a "navegar" per la meva pàgina web, permetin-me que els digui que si necessiten els serveis d'un Ensinistrador Caní, els puc recomanar més d'un ja que en aquest país tenim molt bons professionals.

No em considero Ensinistrador Caní, ni la meva intenció és ensenyar el seu gos a tombar-se a terra, aixecar-se, donar la poteta i fins i tot portar-li el comandament a distància de la tele o obrir una porta, la meva intenció és que puguin gaudir d'un gos equilibrat, que aquest s'integri totalment en la seva "manada" (família) i reconeixent-lo a vostè com a líder.

Els gossos només coneixen dues posicions dins de la jerarquia del ramat, la de seguidor i la de líder, en moltes ocasions amb la nostra actitud, la forma d'actuar i la manera amb la qual ens dirigim a ells (com si fos un humà), el que ells veuen en nosaltres és debilitat i el gos automàticament adopta la posició de líder per protegir el ramat davant qualsevol imprevist que pugui sorgir, al moment següent tornem a comportar-nos com líder i li indiquem que faci alguna cosa, amb aquesta fórmula el que acabem aconseguint és tenir un gos insegur, que de vegades obeeix i de vegades no, de vegades és submís, altres agressiu, de vegades valent, en altres temorós, en unes tranquil, en altres ansiós i que de vegades és líder i d'altres no.

El gos necessita molt més que afecte, afecte i afecte, necessita molt exercici i disciplina, molts reptes, necessita saber clarament que volem d'ell en cada moment i se sent orgullós i satisfet quan sap que ho està fent bé.

 

Vosté pot decidir ser líder o seguidor, el gos no, si vostè es mostra sempre segur de si mateix, serà el líder i ell li seguirà en tot moment, però si es mostra feble, insegur o inestable, el gos ocuparà el paper de líder del ramat i com a tal li exigirà a vostè (el seu amo) que li segueixi i cada vegada que no faci el que ell vol, li marcarà i adoptarà conductes inadequades, arribat aquest moment, no s'enfadi amb ell, la culpa és nostra i ell només està exercint el paper que nosaltres no hem agafat.

 

Ara si ho desitja, doni una "volta" per les seccions d'aquesta pàgina web, espero poder-lo ajudar en l'educació i rehabilitació del seu gos.

 

Un gos equilibrat és un gos feliç


Toni Latorre
Educador Caní

 

La importancia de tener un perro equilibrado

 

Antes de que empiecen a "navegar" por mi pagina web, permitanme que les diga que si necesitan los servicios de un Adiestrador Canino, puedo recomendarles más de uno ya que en este pais tenemos muy buenos profesionales.

 

No me considero Adiestrador Canino, ni mi intención es enseñarle a su perro a tumbarse en el suelo, levantarse, dar la patita e incluso traerle el mando a distancia de la tele o abrir una puerta, mi intención es que puedan disfrutar de un perro equilibrado, que este totalmente integrado en su manada (familia) y reconociendole a usted como lider.

 

Los perros solo conocen dos posiciones dentro de la jerarquía de la manada, la de seguidor y la de lider, en muchas ocasiones con nuestra actitud, la forma de actuar y la manera con la que nos dirigimos a ellos (como si fuera un humano), lo que ellos ven en nosotros es debilidad y el perro automaticamente adopta la posición de lider para proteger a la manada ante cualquier imprevisto que pueda surgir, al momento siguiente volvemos a comportarnos como lider y le indicamos que haga algo, con esta fórmula lo que acabamos consiguiendo es tener un perro inseguro, que a veces obedece y a veces no, en ocasiones es sumiso, otras agresivo, a veces valiente, en otras temeroso, en unas tranquilo, en otras ansioso y que a veces es lider y otras no.

 

El perro necesita mucho más que cariño, cariño y cariño, necesita mucho ejercicio y disciplina, muchos retos, necesita saber claramente que queremos de él en cada momento y se siente orgulloso y satisfecho cuando sabe que lo está haciendo bien.

 

Usted sí puede decidir ser lider o seguidor, el perro no, si usted se muestra siempre seguro de si mismo,será el lider y él le seguirá en todo momento, pero si se muestra debil, inseguro o inestable, el perro ocupará el papel de lider de la manada y como tal le exigirá a usted (su dueño) que le siga y cada vez que no haga lo que el quiere, le marcará y adoptará conductas inadecuadas, en ese momento, no se enfade con él, la culpa es nuestra y el solo está desempeñando el papel que nosotros no hemos cogido.

 

Ahora si lo desea, dese una "vuelta" por las secciones de esta página web, espero poder ayudarle en la educación y rehabilitación de su perro.

 

Un perro equilibrado es un perro feliz

 

Toni Latorre

Educador Canino


EDUCACIÓ EQUILIBRADA POSITIVA

EDUCACIÓN EQUILIBRADA POSITIVA



L'educació equilibrada positiva neix a partir dels molts casos en què han reclamat els meus serveis per rehabilitar gossos que han estat educats o ensinistrats exclusivament amb l'educació en positiu, gossos als quals se'ls ha creat una dependència total cap als premis en forma de menjar i que només obeeixen davant aquest al·licient creant fins i tot en alguna ocasió problemes greus de conducta que anteriorment el gos no havia mostrat.

 


Aquesta forma d'educar i rehabilitar és també positiva per erradicar totalment l'ensinistrament i educació basats únicament en el càstig i els cops a l'animal i amb la qual només s'aconsegueix l'obediència del gos a base d'infondre por en lloc del respecte mutu.

 


Amb l'educació equilibrada positiva aconseguirem tenir al nostre gos equilibrat sense crear en ell la total dependència dels premis en forma de menjar que pot produir l'educació en positiu.


 

L'educació i rehabilitació equilibrada positiva es basa en entendre el llenguatge dels gossos per establir una bona comunicació entre ells i nosaltres, utilitzant l'energia correcte per transmetre'ls seguretat.

 

Amb això s'aconsegueix crear un vincle físic i emocional més profund entre el gos i l'amo que el que s'aconsegueix utilitzant únicament amb el menjar.

 

La educación equilibrada positiva nace a partir de los muchos casos en los que han reclamado mis servicios para rehabilitar perros que han sido educados o adiestrados exclusivamente con la Educación en positivo, perros a los que se les ha creado una dependencia total hacia los premios en forma de comida y que solo obedecen ante ese aliciente creando incluso en alguna ocasión problemas graves de conducta que anteriormente el perro no habia mostrado.

 


Esta forma de educar y rehabilitar es tambien positiva para erradicar totalmente el adiestramiento y educación basados únicamente en el castigo y los golpes al animal y con la cual solo se consigue la obediencia del perro a base de infundir miedo en lugar del respeto mutuo.

 


Con la educación equilibrada positiva conseguiremos tener a nuestro perro equilibrado sin crear en él la total dependencia de los premios en forma de comida que puede producir la educación en positivo.


La educación y rehabilitación equilibrada positiva se basa en entender el lenguaje de los perros para establecer una correcta comunicación entre ellos y nosotros, utilizando la energia correcta para transmitirles seguridad.


Con ello se consigue crear un vinculo físico y emocional más profundo entre el perro y el dueño que el que se consigue utilizando únicamente la comida.


eleducadordeperros@hotmail.com
eleducadordeperros@hotmail.com

Los ingresos por publicidad son destinados íntegramente a la Asociación para el rescate y adopción

PRO-BRETÓN

Llegums cuits Vargas
Factory dj tv Productions

La commiseració amb els animals està íntimament lligada amb la bondat de caràcter, de tal manera que es pot afirmar de segur, que qui és cruel amb els animals no pot ser bona persona.

(Arthur Schopenhauer) 

La conmiseración con los animales está íntimamente unida con la bondad de carácter, de tal manera que se puede afirmar seguro, que quien es cruel con los animales no puede ser buena persona.

(Arthur Schopenhauer)

Compartir en

Visita y suscríbete al canal de L'educador de gossos - El educador de perros en youtube

Próximamente: El Libro!!

Web optimizada para los navegadores "Internet Explorer" y "Google Chrome"